Ashland Historical Society (NW Region)

Ashland Historical Society
509 West Main Street
Ashland, WI, 54806

Website: ashlandwihistory.com
Phone: 715-682-4911
Email: ashlandhistory@centurytel.net


Society President

Tory Stroshane
509 West Main Street
Ashland, WI, 54806

Phone: 715-682-4911
Email: ashlandhistory@centurytel.net


Ashland Historical Museum

Amy Tromberg
509 West Main Street, Ashland, 54806

Phone: (715) 682-4911
Email: ashlandhistory@centurytel.net

Hours: Open Mon-Fri, 10am-4pm (year round) Sat 10am-2pm (summer only).

Join Now.